شرکت کیاشید با رویکرد ارائه خدمات جدید در حوزه انرژی با هدف اعتلای هرچه بیشتر این صنعت، چارت سازمانی خود را بنا نهاده است.
یکی از استراتژی های این شرکت توسعه واحدهای تابعه و نمایندگی های این شرکت در کشورهای مختلف است که شرکت های توانمند در این عرصه می توانند با ساختار منافع مشترک از همکاری با شرکت کیاشید سود قابل ملاحظه ای کسب کنند