مشاوره و آموزش

سرمایه‌گذاران (متقاضیان احداث نیروگاه تولید پراکنده) برای دریافت مجوزهای مربوطه از شرکت‌های برق می‌باید نسبت به تهیه و تدوین دو گزارش (گزارش فنی و گزارش مالی) اقدام نمایند.

شرکت کیاشید با دراختیار داشتن کادر متخصص و با دراختیار داشتن نرم افزارهای اقتصادی و فنی نسبت به تهیه و تدوین گزارش‌های مزبور اقدام می‌کند.

این گروه با دارا بودن تجربه کافی در تعامل با شرکت‌های برق و تجربه تهیه گزارش‌های فنی و مالی قابل قبول شرکت‌های برق و تصویب آنها در کمیته ارزیابی و واحدهای جلب مشارکت آمادگی خود را برای تهیه، ارائه و تصویب گزارش‌های فنی و مالی در واحدهای ذیربط اعلام می‌دارد.

  • ارائه خدمات مشاوره بانکی و تأمین مالی
  • تهیه و تدوین مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study)
  • اخذ تاییدیه فنی مرکز توسعه تولید پراکنده
  • تدوین طرح و اخذ مجوز اتصال به شبکه
  • انعقاد قرارداد خرید تضمینی با شرکت توانیر
  • اخذ پروانههای مربوط به احداث نیروگاه
  • تأییدیه شرکت گاز