• نام و نام خانوادگی: امیرحسین دانشیان
 • تحصیلات: مدیریت بازرگانی
 • سمت: مدیرعامل

 • نام و نام خانوادگی: عباس مثقالی
 • تحصیلات: مهندس نساجی
 • سمت: رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ریسندگی مسعود

 • نام و نام خانوادگی: مسعود مثقالی
 • تحصیلات: مهندس نساجی
 • سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

 • نام و نام خانوادگی: معین دانشیان
 • تحصیلات: مدیریت بازرگانی
 • سمت: سهامدار به نمایندگی از شرکت کیان پترولیوم